Day: July 28, 2018

On The Side Of The Devas

“O Vaidehi, you shall today see Rama along with Lakshmana, joining in determination like Vishnu killing the Daityas.” (Hanuman, Valmiki Ramayana, Sundara Kand, 37.22) drakṣyasi adya eva vaidehi rāghavam saha lakṣmaṇam | vyavasāya samāyuktam viṣṇum daitya vadhe yathā || Though… Read More ›