Shri Krishna Chaitanya – Hare Krishna

nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale
shrimate bhaktivedanta-svamin iti namine

namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvishesha-shunyavadi-paschatya-desha-t­arine

Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara
Shrivasadi Gaura-bhakta-vrinda

1 reply

  1. I loved this song.It feels so good to listen to it.

Leave a Reply

%d bloggers like this: